Podaj pomocnú ruku jednému človeku a pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše združenie je nepolitické, nezárobkové s formou organizovania činnosti v oblasti rehabilitačno-rekondičnej, za úzkej spolupráci so zdravotníckym personálom, ktoréhokoľvek stupňa, s cieľom vzájomného spolupôsobenia a vytvárania čo najoptimistickejšej atmosféry s prenosom pozitívnych momentov do rodín s takto ochoreným členom.
Propagovaním našej činnosti (mimo iného i touto formou), chceme dostať do povedomia spoluobčanov problémy spojené s ochorením, jeho vonkajšie i vnútorné prejavy, ale i medzi sebou si navzájom pomáhať pri návrate do reálneho života, so snahou byť rovnocenným. Nepripúšťať stavy sebaľutovania a uzatváranie sa so svojimi problémami do seba, až po stupeň sebaničenia resp. terorizovania svojho najbližšieho okolia.

Spomínané ochorenie vyraďuje totiž ľudí nie len z pracovného procesu, ale i z dianí bežného života obyčajného človeka a to tým, že pri plnej duševnej aktivite, vo väčšine prípadov, sú fyzicky neschopní pohybu, či absolvovania bežnej osobnej hygieny a ostatných osobných potrieb, pri odkázaní na pomoc a opateru druhých. V mnohých prípadoch však je možné i správnou rehabilitáciou a zmenou spôsobu života uľahčiť sebe a najbližšiemu okoliu prekonávanie bariér a to ako psychických, tak i fyzických. Správne orientované cvičenie spojené s relaxáciou a vhodnou liečbou, môžu ruka v ruke za aktivity samotného postihnutého, napomôcť celkovej liečbe, ktorá musí byť výhradne pod dohľadom lekárov a zdravotníckeho personálu. Nechceme byť v žiadnom prípade náhradníkmi lekárskej vedy, ale jej pomocníkmi, ktorý v mnohých prípadoch presvedčia chorého, že nie je zmyslom života sa trápiť nad ochorením, ale hľadať cesty a formy kompenzácie jej následkov. Je to cieľ ťažko ekonomicky vyčísliteľný a časovo neohraničený, ale je to cieľ, za ktorý sa oplatí bojovať,  najmä keď si uvedomíme, že vo väčšine prípadov je to boj samého postihnutého so sebou.

Získali sme prostriedky PHARE a to na vybavenie klubu počítačovou technikou a následne finančné prostriedky na zhotovenie videokazety na autorehabilitáciu pri ochorení sclerosis multiplex, nad rámec klubu, pre všetkých, nielen zdravotne postihnutých spoluobčanov, spolu s publikáciou cvičiteľa jogy, kde nenásilnou formou, pri vzájomnej korešpondencii opísaného cviku v publikácii je názorne predvedený vo viacerých možných polohách, na videopáske. Pre tých, ktorí sa rozhodli pre aktivitu z vlastnej iniciatívy, je to veľmi vhodný pomocník. Výsledným cieľom je získať čo najväčší počet postihnutých do aktivity a to čo najskôr po diagnostikovaní ochorenia, aby sa následná skepsa nerozrástla a psychicky nedeptala postihnutého.

Lekárska veda je zatiaľ na bode poznania - utlmenie resp. pozastavenie napredovania ochorenia. Tak ako v mnohých iných prípadoch i v našom stave, hlavne ak sa to podchytí v začiatkoch, je možné "medicíne", ale hlavne sebe samému napomôcť čo najväčšou aktivitou v rámci svojich možností. Chceme byť už vopred pripravení na zhoršenia stavu, nepodliehať mu a byť čo najviac vitálnym a psychicky odolným. Na margo vyššie spomínaného si dovolíme použiť myšlienku jedného švajčiarskeho spisovateľa - " Handicapovaný človek pozná svoje skryté zdroje síl až vtedy, keď sa s ním zaobchádza ako s normálnym.“

Naša aktivita je podmienená viacerými faktormi, jednak od priestorov na možnosť stretávania sa, cez fyzické kapacity jednotlivcov no a v nemalom rade od finančných prostriedkov. Prvý krok, ako som už uviedol, bolo aktivizovanie postihnutých, odpútať sa od všednosti dní. Druhým krokom bolo zaujatie účastníkov sedení vhodnými témami a externými účastníkmi besied, tak aby nenastal proces mentorovania a poučovania, ale prenosu skúseností či už navzájom, alebo podanými textovými informáciami. Ako povýšenie našej činnosti sme začali realizovať rekondično-rehabilitačné pobyty, ktoré mali spĺňať jednak úlohu zmeny prostredia a kolektívu, s ktorým žije postihnutý a jednak pokúsiť sa navodiť potrebu zmeny štýlu života aj s postihnutím.

Sme klubom otvoreným pre ktoréhokoľvek spoluobčana bez rozdielu vyznania, rasy, zdravotného stavu, podstatné je, aby to bol človek, ktorý vie chápať náš stav a s ním spojené problémy, chce ich svojou aktivitou uľahčovať alebo chce neformálne pomôcť tým, že nečaká za poskytnutú pomoc finančnú odmenu, ale stačí mu spokojnosť ľudí, ktorým je niečo odoprené.

Adresa – miesto konania zasadnutí: 949 01 Nitra, Krajské osvetové stredisko Nitra, Fatranská ulica
IČO: 355 90 700, bankové spojenie: VÚB Nitra, č. ú. 77230-162/0200
Štatutárny zástupca: Anton Suchan

KSMNR Novomeského 3/5, 949 11 Nitra, tel: 037/773 22 99, mobil: 0904 547 106, email: suchan@ksmnr.sk
www.itc-nr.sk