Podaj pomocnú ruku jednému človeku a pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁSADY ORGANIZÁCIE REKONDÍCIÍ - v podmienkach Klubu sclerosis multiplex Nitra

Formy rekondičného pobytu.
Výber účastníkov.
Úhrada rekondície.
Účastnícke poplatky.
Vedenie rekondície.
Doklady spojené s organizáciou rekondície.
Všeobecné ustanovenia.
Dodatok

Na základe skúseností získaných jednak z vlastnej účasti na akciách podobného druhu, ale i poznatkov z literatúry odbornej a populárnej, rozhodlo vedenie a členská základňa Klubu sclerosis multiplex Nitra, že podľa zabezpečenia finančných prostriedkov bude poriadať rekondično rehabilitačné aktivity. Vidíme v tom vyšší stupeň práce a poslania nášho klubu, kde sa priamo v praxi uplatnia poznatky o správnej životospráve, o zmene štýlu života pri ochorení na roztrúsenú sklerózu, o spolupráci pri problémoch spojených s ochorením pri zapájaní rodinných príslušníkov a hlavne praktické ukážky cvičenia, ako najhlavnejšej zložky pri prekonávaní vlastných problémov a preberaní nových návykov.
Poslaním konania rekondično rehabilitačných akcií je tiež vytrhnutie postihnutého, ale i jeho opatrovníka z prostredia, v ktorom sa celý ostatný čas zdržuje. Ľudský organizmus je schopný veľkých výkonov, čo potvrdzujú športové akcie, kde súťaží zdravý organizmus s prostredím alebo zdravým súperom. V našich prípadoch je to však nerovný boj fyzična a psychična so samým sebou.
Nakoľko sa v poslednom čase rozrastajú naše rady o mladých ľudí, je toto poslanie o to viac potrebné, lebo ak sa podchytia v začiatkoch správne návyky, je väčšia šanca oddialiť neradostnú perspektívu.

I. Formy rekondičného pobytu.

A./ Víkendový rekondičný pobyt - je možné organizovať počas celého roka vo vhodných zariadeniach v blízkosti centra pôsobenia klubu, spravidla s nástupom v piatok v popoludňajších hodinách, najneskôr v skorých hodinách v sobotu. Pobyt končí spravidla v popoludňajších hodinách v nedeľu.
Doprava na víkendový rekondičný pobyt býva spravidla individuálna, môže však byť zabezpečovaná i cestou klubu, hromadne s nástupom v mieste sídla klubu. Bývajúcich v trase na miesto určenia rekondície je možné cestou zozbierať.

B./ Dlhšie trvajúce rekondičné pobyty - sa doporučuje konať v jarných a jesenných obdobiach, keď už nehrozí možnosť prechladnutia a trasy sú schodné tak, že nevytvárajú bariéru pri pohybe postihnutého. Miesta konania vyberá vedenie klubu po porade s členskou základňou klubu a zistenia podmienok bezbariérovosti zariadenia. Najvhodnejšie miesto konania je také, v ktorom je možná i odborná rehabilitácia, nie je to však podmienkou. Treba vyberať zariadenia, ktoré majú centralizované ubytovanie, stravovanie, cvičenie a rehabilitáciu. Prihliadať treba i na okolité prostredie, ktoré má dotvárať celkový rámec príjemného prostredia s čo najmenej rušivými momentmi. Je doporučované vyberať zariadenia, ktoré dokážu poskytnúť vhodné priestory na samostatné cvičenie.
Doprava do miesta konania rekondície je spravidla individuálna, nakoľko so jej zúčastňujú i vozíčkári, ktorí už majú overenú vlastnú dopravu, ktorá je najmenej komplikovaná. Ak to finančné podmienky klubu dovolia alebo je to potvrdené v schválenom projekte, je možné na túto dopravu poskytnúť čiastočnú úhradu a to najviac do výšky použitia hromadného dopravného prostriedku. ñ horeñ

II. Výber účastníkov.

Na obe formy konania rekondície sa uplatňuje výber účastníkov a to formou predchádzajúceho zisťovania záujmu o účasti na tej, ktorej akcii. Ak sa prihlási väčší počet uchádzačov ako je pôvodne plánovaný, vykoná vedenie klubu výber za nasledovných podmienok :
- stav postihnutia záujemcu
- vyjadrenie sa v predbežnom prieskume záujmu
- počet predošlých účastí
- aktivita záujemcu v činnosti klubu
- účasť na získavaní finančných prostriedkov na rekondíciu a inú činnosť klubu
- rodinné pomery
- ostatné oddôvodniteľné zohľadnenia
Prieskum záujmu ako i samotný výber účastníkov je neanonymný a je k dispozícii ktorémukoľvek členovi klubu. Účasť na rekondícii nie je nárokovateľná, je však podmienená absolútnym vysporiadaním sa s finančnými podlžnosťami záujemcu voči klubu. Prieskum a výber účastníkov po skončení rekondície nie je potrebné archivovať. Každý vybraný účastník obdrží dokument o výbere s ostatnými potrebnými formulármi. Z radov nevybraných záujemcov sa určí poradovník náhradníkov, pre prípad akútneho odrieknutia záujemcu zo základného výberu.
Ak počet záujemcov prevýši predpokladaný počet iba o niekoľko záujemcov, môže vedúci rekondície zvážiť, pri finančnom pokrytí nákladov, o zaradení nadpočetných záujemcov do radov riadne vybratých účastníkov.
Počet účastníkov na obe formy rekondície je spravidla a doporučovaný na stav 20 (slovom dvadsať) účastníkov i s doprovodmi v prípade ťažších stavov.
V individuálnych prípadoch, keď menšie zariadenie by mohlo byť poskytnuté výhradne pre účastníkov nami konajúcej rekondície, je možné stav zvýšiť, ale za podmienok zriadenia pomocníka vedúceho rekondície. Pri tejto situácii sa doporučuje najvyšší počet účastníkov 30 (slovom tridsať).
Pri výbere sa zohľadňuje potreba účasti doprovodu, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky ako na riadneho účastníka rekondície. ñ horeñ

III. Úhrada rekondície.

Rekondičný pobyt po skončení sa uhrádza z prostriedkov klubu získaných jednak od sponzorov, jednak z dotácií MPSVaR SR a poplatkov účastníkov. Pri úhradách platia všeobecne platné predpisy účtovania organizácií.
Ak sú prostriedky na úhradu získané z viacerých organizácií alebo klubov, za eventuálnu penalizáciu je zodpovedný ten subjekt, ktorý sa omeškal pri prevode alebo priamej úhrade nákladov spojených s rekondíciou.
Objednávku na rekondičný pobyt vystavuje predseda klubu alebo ním poverená osoba, s podmienkami vopred dohodnutými s vedením zariadenia.ñ horeñ

IV. Účastnícke poplatky.

Jednou z častí úhrad nákladov za rekondíciu je i účastnícky poplatok. Ten sa odvíja od finančného stavu klubu. Býva spravidla 100,- Sk (slovom jednosto slovenských korún) na deň pobytu účastníka. V tejto cenovej relácii spravidla býva i poplatok doprovodu, ktorý však môže byť i vyšší, odvíjajúc sa os finančných možností klubu. Ak to finančné zdroje klubu dovolia a členská základňa to odsúhlasí, môžu byť poplatky i v nižšej cenovej relácii. Pri výbere doporučovaného poplatku a jeho plného nevyčerpania, sa tieto prostriedky použijú na ďalšiu činnosť klubu, no najmä na nasledujúce rekondície. Poplatky musia byť uhradené v stanovej výške a termíne určenom vedením klubu.
Výnimky v úhrade účastníckych poplatkoch :
1/ odpustenie poplatku
- vedúci rekondície neuhrádza účastnícky poplatok za rekondíciu
- aktívny cvičiteľ neuhrádza účastnícky poplatok
- účastník, ktorý pre klub získal finančné prostriedky vo výške dvojnásobku nákladov na vlastný pobyt
- ťažký sociálny prípad odsúhlasený členskou základňou klubu
- sponzor, ktorý poskytol finančné prostriedky v päť násobku nákladov
2/ zníženie poplatku
- v prípade doporučenia členskej základne klubu, v individuálnych prípadoch
- pomocníkovi vedúceho pri vyššej účasti záujemcov
- v zvlášť závažných a pozornostihodných prípadoch schválených členskou základňou klubu. ñ horeñ

V. Vedenie rekondície.

Vedením rekondície býva poverená, zodpovedná osoba, znalá problematiky organizovania akcií s účasťou zdravotne postihnutými členmi. Vedúci rekondície býva spravidla člen klubu, nie je to však podmienka.
Vedúci rekondície – vopred pripraví zoznam účastníkov, ktorý získa od vedenia klubu a podľa podmienok zariadenia, pripraví predbežné ubytovanie účastníkov, ktoré sa definitívne upraví na tvári miesta alebo podľa oprávnených požiadaviek účastníkov.
- navrhne program rekondície, ktorý sa dotvorí pri prvom zahajovacom sedení účastníkov rekondície
- predstaví seba a cvičiteľa, prípadne svojho zástupcu a v stručnosti oboznámi účastníkov so schváleným programom a režimom rekondície
- ak to podmienky zariadenia dovoľujú, vyvesí základné údaje na viditeľnom a spoločne dohodnutom mieste
- vedie operatívnu evidenciu účastníkov a nákladov spojených s celkovým pobytom na rekondícii
- zúčtováva všetky náklady a potvrdzuje ich v konečnom zúčtovaní a porovnáva so skutočným stavom nákladov, aby úhrada vystaveného daňového dokladu bola uhradená čo v najkratšej dobe
- pri záverečnom posedení oficiálne ukončuje rekondíciu a rozlúči sa s účastníkmi rekondície v mene organizátora - Klubu sclerosis multiplex Nitra a sponzorov finančných a vecných darov. ñ horeñ

VI. Doklady spojené s organizáciou rekondície.

Prvým a základným dokladom potrebným na účasť na rekondícii je klubom vystavená PRIHLÁŠKA NA REKONDÍCIU, riadne vyplnená účastníkom a potvrdená ošetrujúcim lekárom, s vyznačením potrebných údajov do predtlače.
Ďalšími dokladmi potrebnými k účasti na rekondícii sú :
- OBČIANSKY PREUKAZ,
- PREUKAZ POISTENCA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE,
- PREUKAZ ZŤP resp. ZŤP/S.
- doklad o úhrade zaplatenia účastníckeho poplatku / vzdialenejší účastníci môžu uhradiť pri prezentácii priamo na rekondícii/
- ostatné, v osobnom liste požadované dokumenty a vybavenie. ñ horeñ

VII. Všeobecné ustanovenia.

Účastník rekondície sa riadi pokynmi a usmerneniami vedúceho, resp. jeho zástupcu a cvičiteľa.
Na rekondíciu je potrebné mimo doporučovaných vecí v osobnom liste si vziať so sebou vhodné oblečenie jednak na cvičenie a jednak na eventuálne spoločné vychádzky resp. krátkodobé výlety. Je potrebné sa vybaviť dostatočným množstvom liekov, riadne doporučených a predpísaných lekárom, ale i liekov, ktoré by mohli pomôcť pri neočakávaných, ale možných náhodných stavoch, na ktoré je ten, ktorý účastník náchylný. Vybaviť sa doporučenými pomôckami, aby bola zabezpečená plnohodnotná účasť všetkých účastníkov rekondície.
Prípadné spory alebo nespokojnosť s poskytovanými službami v zariadení, treba riešiť cestou vedúceho rekondície, vo väčších prípadoch cestou klubu resp. jeho právneho zástupcu.
Škody vzniknuté na majetku účastníka si rieši tento individuálne cestou poisťovne resp. nahlásením škodného prípadu na príslušnej POLÍCII za pomoci vedúceho rekondície.
Za vlastnou vinou nezavinený, predčasne ukončený pobyt, môže po individuálnom zvážení prípadu, vedenie klubu vrátiť alikvotnú čiastku účastníckeho poplatku. Nie však pri svojvoľnom krátkodobom opustení rekondície.
Účastníci rekondície, po osobnom zvážení môžu súkromne oceniť služby poskytované personálom zariadenia, to však prebieha mimo oficiálne aktivity klubu. ñ horeñ

spracoval : Anton Suchan
schválené na zasadnutí klubu : 24. júna 1994

Anton S u c h a n , v. r.
predseda klubu

Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie rekondícií.

V časti IV. Účastnícke poplatky, bod 1/ štvrtá zarážka, text sa mení nasledovne :

- ťažký sociálny prípad alebo stav dlhodobej hmotnej núdze nezavinený vlastným pričinením, posúdený výborom klubu a odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou jeho členov. Takýto prípad by sa posudzoval v ojedinelých a výnimočných prípadoch s individuálnym posúdením, a prihliadnutím na momentálne finančné možnosti klubu. Rozhodnutie výboru je konečné a nie je proti nemu možné odvolanie alebo opravné konanie.
V jednom roku môže člen klubu požiadať o odpustenie poplatku iba jeden krát v kalendárnom roku, s medzi ročným odstupom štyroch mesiacov.
Žiadosť o poskytnutie úľavy sa podáva listom adresovaným na predsedu klubu.
Priebeh rokovania a výsledok jednania sa nezverejňuje a nerozširuje na vedomie členskej základni, aby bola zachovaná čo najväčšia diskrétnosť, všetko založené na vzájomnej dôvere.

V časti IV. Účastnícke poplatky, bod 2/ tretia zarážka, text sa mení nasledovne :

- sociálny prípad alebo stav hmotnej núdze nezavinený vlastným pričinením, posúdený výborom klubu a odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou jeho členov. Takýto prípad by sa posudzoval v ojedinelých a výnimočných prípadoch s individuálnym posúdením, a prihliadnutím na momentálne finančné možnosti klubu. Rozhodnutie výboru je konečné a nie je proti nemu možné odvolanie alebo opravné konanie.
V jednom roku môže člen klubu požiadať o zníženie poplatku iba jeden krát v kalendárnom roku, s medzi ročným odstupom štyroch mesiacov.
Žiadosť o poskytnutie úľavy sa podáva listom adresovaným na predsedu klubu.
Priebeh rokovania a výsledok jednania sa nezverejňuje a nerozširuje na vedomie členskej základni, aby bola zachovaná čo najväčšia diskrétnosť, všetko založené na vzájomnej dôvere. ñ horeñ

Schválené členskou Výročnou schôdzou klubu dňa 19. marca 2003

Anton Suchan v. r.
predseda klubu

KSMNR Novomeského 3/5, 949 11 Nitra, tel: 037/773 22 99, mobil: 0904 547 106, email: suchan@ksmnr.sk
www.itc-nr.sk