Podaj pomocnú ruku jednému človeku a pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vážení priatelia, na niektorých z Vás sa obraciame už po viaceré roky a vážime si Vašu priazeň. Niektorých oslovujeme prvý krát, ale všetci ste pre nás rovnocenní partneri v pomoci nášmu občianskemu združeniu, ktoré združuje zdravotne postihnutých spoluobčanov na ochorenie sclerosis multiplex.

     Toto špecifické ochorenie, ktoré vyraďuje ľudí nie len z pracovného procesu, ale i z dianí bežného života obyčajného človeka a to tým, že pri plnej duševnej aktivite, sa stáva fyzicky neschopní pohybu, či absolvovania bežnej osobnej hygieny a ostatných osobných potrieb a postupom času je odkázaný na pomoc a opateru druhých, si vyžaduje i špecifický prístup k životnému štýlu a životospráve.

     Prispením finančných prostriedkov v zmysle §-u 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môžete nášmu združeniu venovať 2 %, z Vami už zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok, napomôžete naplniť jedno z poslaní našej organizácie, ktorou je pomôcť popri lekárskej starostlivosti, prekonávať následky ochorenia a to spoločnými akciami na rekondičných pobytoch, kde výmenou vlastných poznatkov a skúseností, odovzdávame si informácie ako si pomôcť pri cvičení či iných domácich činnostiach.

     Čestne prehlasujeme a potvrdzujeme, že sme registrovanou organizáciou na MV SR s prideleným IČO   3 5 5 9 0 7 0 0 a súčasne spĺňame podmienky pre možnosť o uchádzanie sa získania finančných prostriedkov takouto cestou, čo potvrdzuje zápis do registra určených právnických osôb v Notárskom centrálnom registri a Komorou notárov zverejnený zoznam prijímateľov za aktuálny rok.

     Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme a chceme Vás ubezpečiť, že prostriedky takto získané boli a i v budúcnosti budú účelne a zmysluplne použité.


     Vďační členovia Klubu sclerosis multiplex Nitra


Tlačivá na získanie percent pre Klub Sclerosis Multiplex Nitra:


     Nové tlačivá pre rok 2019!

     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2018Použitie získaných finančných prostriedkov:

     2017

     2016

     2015

     2014

KSMNR Novomeského 3/5, 949 11 Nitra, tel: 037/773 22 99, mobil: 0904 547 106, email: suchan@ksmnr.sk, suchanton@gmail.com
www.itc-nr.sk