Podaj pomocnú ruku jednému človeku a pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mesto Nitra, Neurologická nadácia Nitra, INEKORS, ITC-NR s.r.o., Krajské osvetové stredisko v Nitre, SEPS, a. s.

Vážení priatelia, obraciame sa na Vás a uchádzame sa o priazeň, ktorú môžete venovať nášmu občianskemu združeniu, združujúcemu zdravotne postihnutých spoluobčanov na ochorenie sclerosis multiplex (nazývanej i roztrúsená skleróza mozgomiešna).
Je to ochorenie, ktoré vyraďuje ľudí nie len z pracovného procesu, ale i z dianí bežného života obyčajného človeka a to tým, že pri plnej duševnej aktivite, sa stávajú fyzicky neschopní pohybu, a postupom času sú odkázaní na pomoc a opateru druhých.

V mnohých prípadoch však je možné i správnou rehabilitáciou a zmenou navyknutých spôsobov, uľahčiť sebe a najbližšiemu okoliu život. Správne orientované cvičenie spojené s relaxáciou a vhodnou liečbou, môžu ruka v ruke za aktivity samotného postihnutého, napomôcť celkovej liečbe. Tieto naše aktivity sú podmienené viacerými faktormi: priestormi na možnosť stretávania sa, cez fyzické kapacity jednotlivcov no a samozrejme dostatkom finančných prostriedkov.

V zmysle §-u 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môžete nášmu združeniu venovať 2 % Vami už zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie minulého roku.

Z tohoto dôvodu oslovujeme aj Vás, ktorí môžete byť naši budúci sponzori, stačí k tomu málo - len podať: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň, a to v prospech našej organizácie, ktorej identifikačné údaje sú :

Klub sclerosis multiplex Nitra, so sídlom Novomeského 3, 949 11 Nitra, je právnou formou občianske združenie, IČO 355 90 700, ktoré sa každoročne registruje, v zmysle a pri dodržaní platných legislatívnych noriem, v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb, čo je možné si overiť okrem iného i na webovej stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme, za Vašu priazeň dokázanú poskytnutím 2 % zo zaplatenej dane, venovanú nášmu občianskemu združeniu na úhradu nákladov spojených s našou činnosťou, ktorá je v prevažnej miere zameraná na konanie rekondičných pobytov. Na týchto akciách aspoň na chvíľu zabúdame na starosti a problémy, ktoré samotné ochorenie so sebou prináša. Tou chvíľkou sa nabijeme na ďalšie obdobie a tešíme sa na nové stretnutia, ktoré aj vďaka Vaším prispením môžeme realizovať.

Ceníme si Váš postoj v tejto oblasti, byť nápomocný tým, ktorým život niečo odoprel a pochopenie podstaty samotnej akcie. Prajeme Vám a Vašim najbližším, a to či už v rodine alebo v pracovnom kolektíve, veľa zdravia a spokojnosti, solídnych partnerov a chápavé okolie.

O účelnom a zmysluplnom využití prostriedkov takto získaných, sa môžete osobne presvedčiť u predsedu klubu:
Anton Suchan, 949 11 Nitra, Novomeského 3/5, tel. : 037/773 22 99, 0904 547 106, email : suchan@ksmnr.sk

Záverom si dovoľujeme vysloviť presvedčenie, že ani v nasledujúcom roku nás neobídete.

KSMNR Novomeského 3/5, 949 11 Nitra, tel: 037/773 22 99, mobil: 0904 547 106, email: suchan@ksmnr.sk
www.itc-nr.sk