z. 5. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I


Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z.,  zákona č. .../2003 Z. z. a zákona č. …/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 31 ods. 4 sa v prvej vete na konci vypúšťajú slová „najviac na tri kalendárne mesiace“ a vypúšťa sa druhá veta.
2. V § 31 odseky 8 a 9 znejú:
„(8) V krízovom stredisku sa poskytujú služby ambulantne alebo prechodne na určitý čas.
(9) Starostlivosť v krízovom stredisku možno poskytovať na základe
a) dohody krízového strediska so zákonným zástupcom alebo
b) rozhodnutia súdu.“.
3. V § 50 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
4. V § 56 odsek 1 znie:
„(1) Občanovi sa v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia kompenzujú aj zvýšené výdavky
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.“.
5. V § 56 ods. 3 sa slová „osobnej hygieny a bytovej hygieny“ nahrádzajú slovom „hygieny“.
6. V § 56 ods. 4 sa slová „ťažkého zdravotného postihnutia občana“ nahrádzajú slovami „používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 12“.
7. V § 56 ods.5 sa vypúšťajú slová „prevádzky pomôcky a “ a slová „na elektrickú energiu a“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.
8. V § 64 odsek 3 znie:
„(3) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne
a) 1000 Sk pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine podľa prílohy č. 13,
b) 500 Sk pre choroby a poruchy uvedené v druhej skupine podľa prílohy č. 13,
c) 300 Sk pre choroby a poruchy uvedené v tretej skupine podľa prílohy č. 13.“.
9. V § 64 ods. 4 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.
10. V čl. I § 64 ods. 5 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „700 Sk“.
11. § 64a vrátane nadpisu znie:

Peňažný príspevok za opatrovanie
(1) Fyzickej osobe, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako šesť rokov odkázaného podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 na celodenné, osobné a riadne opatrovanie (ďalej len „opatrovanie“), možno poskytnúť peňažný príspevok za opatrovanie. Peňažný príspevok za opatrovanie nemožno poskytnúť, ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa mu starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.
(2) Na účely poskytnutia peňažného príspevku za opatrovanie sa za fyzickú osobu považuje manžel, manželka, rodič alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka41a) občana s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry (svokra) a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry (svokra).
(3) Opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 sa vykonáva najmä na účely zabezpečenia pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch uvedených v prílohe č. 1. Za opatrovanie sa považuje aj opatrovanie v rozsahu hodín uvedenom v odsekoch 6 a 7.
(4) Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí byť plnoletá, musí mať spôsobilosť na právne úkony a musí byť schopná vykonávať opatrovanie. Za fyzickú osobu schopnú vykonávať celodenné, osobné a riadne opatrovanie sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V prípade pochybností vykonávať celodenné, osobné a riadne opatrovanie, príslušný orgán potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby uvedenej v odseku 2.“. Fyzická osoba nesmie vykonávať opatrovanie bez písomného súhlasu občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie. Písomný súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný písomný súhlas udeliť, alebo ak ide o maloleté dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas potvrdzuje príslušný orgán.
(5) Peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 6 000 Sk mesačne pri opatrovaní jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím a vo výške 8 000 Sk mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 navštevuje zariadenie sociálnych služieb, základnú školu, strednú školu alebo školské zariadenie typu predškolského zariadenia, školského klubu, školského strediska záujmovej činnosti a centra voľného času v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 5 300 Sk mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím navštevujúcich tieto zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne sa peňažný príspevok za opatrovanie poskytuje vo výške 7 500 Sk mesačne.
(7) Ak jeden občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 navštevuje niektoré zo zariadení uvedených v odseku 6 v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a druhý občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie touto fyzickou osobou nenavštevuje žiadne z týchto zariadení alebo navštevuje niektoré z týchto zariadení v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 7 800 Sk mesačne.
(8) Ak fyzická osoba uvedená v odseku 2, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia okrem sirotského dôchodku a invalidného dôchodku poistenca, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, peňažný príspevok za opatrovanie podľa odsekov 5 a 7 sa zníži o sumu, ktorá zodpovedá 50 % dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia, ktorá poberá táto fyzická osoba.
(9) Ak je príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,36) peňažný príspevok za opatrovanie zistený podľa odsekov 5 až 8 sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem. Ak je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa,44) peňažný príspevok za opatrovanie sa kráti o sumu, ktorou príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.44) Ak majetok a úspory občana s ťažkým zdravotným postihnutím presahujú sumu uvedenú v § 58 ods. 13, peňažný príspevok za opatrovanie sa fyzickej osobe uvedenej v odseku 2 neposkytne. Na zisťovanie príjmu, preukazovanie príjmu a prehodnocovanie príjmu platí § 58 ods. 13 a 14 rovnako.
(10) Peňažný príspevok možno poskytnúť, len ak fyzická osoba uvedená v odseku 2 nemá v čase opatrovania občana odkázaného na opatrovanie mesačný príjem podľa osobitného predpisu44a) presahujúci 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a) § 6 a 7 zákona č. .../2003 Z.z. o daniach z príjmov.
(11) Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, peňažný príspevok za opatrovanie zistený podľa odsekov 5 až 9 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
(12) Výška peňažného príspevku za opatrovanie sa kráti pomernou časťou o dni, ktoré bol občan s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení za čas dlhší ako 30 dní. Peňažný príspevok za opatrovanie sa kráti o dni, počas pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte, alebo rekreačnom pobyte. To neplatí, ak fyzická osoba vykonávala opatrovanie počas pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte. Preplatky možno zúčtovať so sumami peňažného príspevku za opatrovanie poskytnutými v ďalších mesiacoch.
(13) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol opatrovaný, zomrie, peňažný príspevok za opatrovanie sa vyplatí v pomernej časti pripadajúcej na tie dni v kalendárnom mesiaci, počas ktorých bolo opatrovanie vykonávané. Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie v zdravotníckom zariadení pred uplynutím 30 dňovej lehoty poskytovania zdravotnej starostlivosti, peňažný príspevok za opatrovanie sa vyplatí pomernou časťou za dni v kalendárnom mesiaci do dňa smrti občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
44) § 3 zákona č. .../2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12. § 67 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) potvrdzuje  psychickú a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a psychickú a fyzickú neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas na účely § 64a ods. 4.“.
13. § 68 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag) potvrdzuje schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas na účely § 64a ods. 4.“.
14. § 86 znie:

(1) Finančný príspevok sa poskytne, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obec poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo občanovi, alebo vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany pre občana, ktorý spĺňa podmienky na ich poskytovanie alebo vykonávanie podľa tohto zákona, a
a) sociálna služba alebo sociálne poradenstvo alebo sociálna prevencia alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany v kraji chýba, alebo je nedostatková, a
b) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obec neposkytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, alebo nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany s cieľom dosiahnutia zisku,
c) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona vypracuje a predloží výročnú správu o svojej činnosti a o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok do 15. mája príslušného roka, ak v predchádzajúcom roku poskytoval sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, alebo vykonával sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany.
(2) Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona minimálne vo výške určenej podľa prílohy č. 14 (ďalej len „finančné minimum“)
a) v prepočte
1. na počet občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva, alebo na vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany podľa zákona a
2. na príslušné obdobie, v ktorom subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, poskytuje týmto občanom sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, alebo vykonáva pre týchto občanov sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,
b) v prepočte na počet km prepravnej služby poskytnutej občanom v príslušnom období.
(3) Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorý nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, alebo neposkytuje sociálne poradenstvo ako súčasť poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, v prepočte na dohodnutý počet občanov alebo konzultácií na jedného sociálneho poradcu, a za predpokladu, že subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, vedie evidenciu občanov a konzultácií podľa spracovanej metodiky evidencie.
(4) Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona v sume vyššej ako je výška finančného príspevku určeného podľa finančného minima za podmienky, že
a) ide o subjekt, ktorý prevzal poskytovanie sociálnej pomoci občanom od príslušného orgánu, alebo od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zrušenej príslušným orgánom verejnej správy,
b) suma finančného príspevku bude najviac vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami zrušenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie za posledné tri rozpočtové roky jej činnosti,
c) finančný príspevok podľa tohto ustanovenia sa môže subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, poskytnúť najviac tri rozpočtové roky po sebe,
d) subjekt, ktorý bude príjemcom finančného príspevku podľa tohto ustanovenia, musí povinne vytvárať rezervný fond minimálne vo výške 5 % svojho rozpočtu ročne.
(5) Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona v sume vyššej, ako je výška finančného príspevku určeného podľa finančného minima aj v prípade, ak tento subjekt nespĺňa podmienku uvedenú v § 86 ods. 4, ak to umožňuje všeobecne záväzné nariadenie vydané týmto príslušným orgánom.
(6) Príslušný orgán môže obci, ktorá poskytuje sociálnu službu podľa tohto zákona, poskytnúť finančný príspevok podľa § 86 ods. 2 na základe dohody na jednotlivé druhy sociálnych služieb uvedené v prílohe č. 14, najviac však vo výške určenej podľa finančného minima.
(7) Finančný príspevok možno poskytnúť najskôr odo dňa podania písomnej žiadosti.
(8) Finančný príspevok možno poskytnúť preddavkovo, počnúc mesiacom január príslušného roka. Na zúčtovanie finančného príspevku sa vzťahuje osobitný
predpis. 62)
(9) Finančný príspevok možno poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obci, ak si podali žiadosť počas rozpočtového roka pred termínom, v ktorom príslušný orgán schválil svoj rozpočet na príslušný rok.
(10) Ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obec skončia poskytovanie sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva, alebo vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany v priebehu rozpočtového roka, zúčtujú poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia činnosti alebo v termíne určenom príslušným orgánom.“.
15. § 100 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak príslušný orgán dodatočne zistí, že peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie nepriznal, hoci ho priznať mal, priznal v nižšej sume alebo priznal vo vyššej sume, ako patril, alebo priznal od neskoršieho dňa, ako patril, peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie dodatočne prizná, zvýši, zníži alebo doplatí. Nárok na dodatočné poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie alebo jeho časť zaniká uplynutím lehoty troch rokov, ktorá začína plynúť odo dňa, od ktorého peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie alebo ich časť patrili.“.
16. Za § 110i sa vkladajú § 110j až 110p, ktoré znejú:

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. januára 2004, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. februára 2004, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 110k
(1) Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. januára 2003, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia najdlhšie do 31. januára 2003.
(2) Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o peňažných príspevkoch uvedených v odseku 1 najneskôr do 31. marca 2004 podľa zákona účinného od 1. februára 2004.
(3) Príslušný orgán počas prehodnotenia podľa odseku 2 peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie nevyplatí a o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie nerozhoduje. Príslušný orgán po prehodnotení a na základe rozhodnutia peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie vyplatí od 1. februára 2004 podľa zákona účinného od 1. februára 2004.
(4) Ak na základe prehodnotenia podľa odseku 2 príslušný orgán zistí, že občan s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím za obdobie od 1. februára 2004 nespĺňajú podmienky podľa predpisov účinných od 1. februára 2004 rozhodnutím odníme peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie od 1.februára 2004.
§ 110l
(1) Ak o žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo o žiadosti fyzickej osoby o peňažný príspevok za opatrovanie príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. januára 2003 a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím boli najdlhšie do 31. decembra 2003 vyplácané účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, príslušný orgán rozhodne o tejto žiadosti podľa zákona účinného od 1. februára 2004 a
a)  vyplatí rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie a výškou vyplatenej účelovej peňažnej dávky, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie vyššia, ako výška účelovej peňažnej dávky sociálnej starostlivosti,
b) nepožaduje vrátiť vzniknutý rozdiel, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie nižšia, ako vyplatená účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti,
c) za obdobie, za ktoré bola občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vyplácaná účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti, vyplatí peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie až od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, keď bola účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti naposledy vyplatená, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie rovnaká, ako výška účelovej peňažnej dávky sociálnej starostlivosti.
(2) Príslušný orgán postupuje podľa odseku 1 v prípade, ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie poskytujú na rovnaký účel, na ktorý sa vyplácala účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti.
§ 110m
Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie podľa zákona účinného po 1. januári 2004 sa zisťuje za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa peňažný príspevok za opatrovanie prehodnocuje podľa § 110k.
§110n
(1) Za fyzickú osobu, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 %, sa považuje fyzická osoba, ktorá bola uznaná čiastočne invalidnou, podľa zákona účinného pred 1. januárom 2004.
(2) Za fyzickú osobu, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa považuje fyzická osoba, ktorá bola uznaná invalidnou, podľa predpisov účinných pred 1. februárom 2004.

§110o
Príslušný orgán nerozhoduje o zastavení poskytovania účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa vyplácali do 31. decembra 2003, ani nerozhoduje z vlastného podnetu v prípade, ak si občan, ktorému sa poskytovali účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov do 31. decembra 2003, nepodal žiadosť o sociálnu pomoc do 31. decembra 2003.“.,
§ 110 p
U občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorých bola miera funkčnej poruchy určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 tak, že miera funkčnej poruchy za zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením do výške 40 % alebo 30 % bola zvýšená o 10 % alebo 20 %, sa s účinnosťou od 1. februára 2004 rozhodnutím odníme peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie a rozhodne sa, že nejde o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely preukazu.“.

17. Za prílohu č. 11 sa vkladajú nové prílohy č. 12 až 14, ktoré znejú:

„Príloha č. 12
k zákonu č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Zoznam
 
chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility, bez používania technicky náročných pomôcok a zoznam technicky náročných pomôcok, používaním ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
 
I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility, bez používania technicky náročných pomôcok  
a) ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín, 
b) mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze, 
c) stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou.
  
II. Zoznam technicky náročných pomôcok, používaním ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia  
a) elektrické vozíky,
b) mechanické vozíky,
c) kočíky,
d) chodúľky,
e) kraulery,
f) ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)
1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
2. ortézy horných končatín s výnimkou ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
3. ortézy dolných končatín s výnimkou ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
g) protézy
1. protézy horných končatín s výnimkou protéz prstov a  ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí alebo predkolení,
2. protézy dolných končatín s výnimkou protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.“.
  
Navrhuje sa rozšíriť prílohu č. 12 návrhu zákona o chronické stavy, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility, bez používania technicky náročných pomôcok.

Príloha č. 13
k zákonu č. 195/1998 Z. z.

Skupiny chorôb na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
Skupiny
I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku života – po 18. roku života posudzovať individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b) cystická fibróza so závažnou poruchou digescie a metabolizmu, s prejavmi malabsorpcie a hypalbuminémiou nižšou ako 35 g/l,
c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva – ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
d) coeliakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky,
II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 20 % od normy a hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm, s prejavmi malabsorpcie a hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 20 % od normy, s prejavmi malabsorpcie a hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
e) systémové ochorenia – systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba – spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 20% od normy a hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 20 % sumy s hypoalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu, alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 20 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie a hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
III. skupina
a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania, na benígnom alebo malígnom podklade.“.

„Príloha č. 14
k zákonu č. 195/1998 Z. z.

Minimálne výšky finančného príspevku poskytnutého subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona alebo obci podľa § 86 ods. 2 a 3, na poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa druhu sociálnej služby, kapacity zariadenia sociálnych služieb, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci (v Sk) (tabuľka v PDF)

Čl. II

Zrušuje sa:

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 578/2001 Z. z. o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb.“.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republikywww.itc-nr.sk